Doreen Mölders and Sabine Wolfram (Eds.), Schlüsselbegriffe der Prähistorischen Archäologie, Münster, New York: Waxmann, 2014

Content (contributed by Topoi Members)

111–114 Kerstin P. Hofmann, "Geschlechterforschung", in: Doreen Mölders and Sabine Wolfram (Eds.), Schlüsselbegriffe der Prähistorischen Archäologie, Münster, New York: Waxmann, 2014, 111–114
115–118 Kerstin P. Hofmann, "Gräberanalyse", in: Doreen Mölders and Sabine Wolfram (Eds.), Schlüsselbegriffe der Prähistorischen Archäologie, Münster, New York: Waxmann, 2014, 115–118
179–183 Stefan Schreiber and Kerstin P. Hofmann, "Materielle Kultur", in: Doreen Mölders and Sabine Wolfram (Eds.), Schlüsselbegriffe der Prähistorischen Archäologie, Münster, New York: Waxmann, 2014, 179–183
251–254 Svend Hansen, "Relative Chronologie", in: Doreen Mölders and Sabine Wolfram (Eds.), Schlüsselbegriffe der Prähistorischen Archäologie, Münster, New York: Waxmann, 2014, 251–254